Kontakta oss info@hk-green.eu

Integritet

1.1. Avtalsparterna har kommit överens om att köparen, om han är en fysisk person, är skyldig att meddela säljaren sitt för- och efternamn, adress till stadigvarande bostad, inklusive postnummer, telefonnummer och e-postadress.

1.2. Köpare resp. den berörda personen (nedan kallad "köparen" eller "den berörda personen") lämnar personuppgifter till säljaren frivilligt för att fullgöra sina skyldigheter som följer av köpekontraktet och vidare kommunikation med denne. Utan deras tillhandahållande kan säljaren inte korrekt fullgöra avtalet med köparen och det kommer därför inte att vara möjligt att ingå det med köparen. Syftet med behandlingen av dessa personuppgifter är att utfärda ett skattedokument, förhållanden före avtal, köparidentifiering, orderbekräftelse via telefon eller e-post, leverans av varor, registrering på nätbutiken hk-green.sk, genomförande av marknadsföringsaktiviteter , information om nyheter och specialerbjudanden.

1.3. Säljaren behandlar de berörda personernas personuppgifter för marknadsföringsändamål på grundval av deras begäran eller. vederbörandes samtycke enligt lag nr. Nej. 18/2018 Saml. NR SR. Den berörda personen uttrycker sitt samtycke till behandling av personuppgifter för detta ändamål vid beställning av varor via hk-green.sk nätbutik, vid registrering i hk-green.sk nätbutik eller på annat lämpligt sätt. Den berörda personen samtycker genom att kryssa i lämplig ruta innan beställningen skickas eller vid registrering på nätbutiken hk-green.sk, att säljaren behandlar och lagrar sina personuppgifter i sortimentet namn, efternamn, e-postadress i säljarens aktiviteter gällande att skicka information om nyheter och aktieerbjudanden och bearbeta dem i sitt marknadsföringsinformationssystem. Köparen ger Säljaren detta samtycke under en bestämd tid tills syftet med behandlingen av Köparens personuppgifter är uppfyllt.

1.4. Genom att skicka beställningen till säljaren förklarar köparen ärligt att han ger samtycke i enlighet med art. 11 § mom. 1 å lag nr. 122/2013 Saml. Om skydd för personuppgifter, i dess ändrade lydelse (nedan kallad "ZnOOÚ"), att säljaren behandlar och lagrar sina personuppgifter i den utsträckning som anges i punkt 1.1. för de syften som anges i punkt 1.2. Säljaren åtar sig att hantera och förfoga över köparens personuppgifter i enlighet med gällande lagbestämmelser i Slovakien. Efter att ha fullgjort syftet med behandlingen ska Säljaren omedelbart säkerställa likvidationen av Köparens personuppgifter i enlighet med Art. 17 § mom. 1 ZnOOÚ. Köparen kan när som helst skriftligen återkalla samtycket till behandling av personuppgifter. Samtycket upphör att gälla inom 1 månad från leverans av återkallelse av samtycke från köparen till säljaren.

1.5. Köparen har rätt och möjlighet att uppdatera personuppgifter direkt i online-läget på webbbutikens webbplats, i kunddelen, direkt efter inloggning.

1.6. Säljaren förklarar att i enlighet med art. 6 § mom. 2 bokstav c) ZnOOÚ kommer att samla in personuppgifter uteslutande för det ändamål som anges i punkt 1.2. dessa allmänna villkor.

1.7. Säljaren förklarar att i enlighet med art. 6 § mom. 2 bokstav e) ZnOOÚ ska säkerställa att personuppgifter behandlas och används uteslutande på ett sätt som är lämpligt för det ändamål för vilket de samlades in.

1.8. Säljaren försäkrar att i enlighet med bestämmelserna i 6 § mom. 2 bokstav i) ZnOOÚ kommer att behandla personuppgifter i enlighet med god moral och kommer att agera på ett sätt som inte strider mot ZnOOÚ eller andra allmänt bindande lagbestämmelser, och kommer inte heller att kringgå dem.

1.9. Köparen har rätt att efter skriftlig begäran begära säljaren

 • bekräftelse på om personuppgifter om honom behandlas eller inte
 • i allmänt begriplig form, information om behandling av personuppgifter i informationssystemet i den utsträckning:

a) identifieringsuppgifter för säljaren och säljarens representant, om de är utsedda,

b) Förmedlarens identitet. detta gäller inte om säljaren inte går vidare i enlighet med § 8 ZnOOÚ vid inhämtning av personuppgifter,

c) syftet med behandlingen av personuppgifter,

d) en förteckning över personuppgifter eller omfattningen av personuppgifter enligt 10 § mom. 4, första meningen ZnOOÚ a

(e) Ytterligare information som, med hänsyn till alla omständigheter och villkor för behandlingen av personuppgifter, är nödvändig för att köparen ska kunna garantera sina rättigheter och lagligt skyddade intressen, särskilt: - instruktioner om frivillighet eller skyldighet att tillhandahålla den begärda personlig information; om säljaren inhämtar köparens personuppgifter på grundval av köparens samtycke enligt 11 § ZnOOÚ, ska han även meddela samtyckets giltighetstid, och om köparens skyldighet att lämna personuppgifter härrör från en direkt verkställbar rättsligt bindande handling av Europeiska unionen, ett internationellt avtal som Slovakien är bunden av eller , säljaren underrättar köparen om den rättsliga grund som ålägger honom denna skyldighet och underrättar honom om konsekvenserna av vägran att tillhandahålla personuppgifter,

 • krets av mottagare, om det förväntas eller är uppenbart att personuppgifter kommer att göras tillgängliga för dem
 • tredje part om det är förutsett eller uppenbart att personuppgifter kommer att lämnas till dem
 • form av utlämnande om personuppgifter ska lämnas ut
 • tredje länder, om det antas eller är uppenbart att överföring av personuppgifter till dessa länder kommer att ske

1.10. Vid utfärdande av ett beslut enligt punkt 1.14. köparen har rätt att bekanta sig med förfarandet för bearbetning och utvärdering av operationer:

 1. i en allmänt begriplig form, exakt information om den källa från vilken den fått sina personuppgifter för behandling
 2. i en allmänt begriplig form, en förteckning över hennes personuppgifter som är föremål för behandling
 3. rättelse eller kassering av dina felaktiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter som är föremål för behandling
 4. förstörelse av hennes personuppgifter, vars syfte med behandlingen har avslutats; om officiella handlingar som innehåller personuppgifter är föremål för behandling kan han begära att de återlämnas
 5. likvidation av hennes personuppgifter, som är föremål för behandling, om det har skett ett brott mot lagen
 6. blockering av hennes personuppgifter på grund av återkallande av samtycke innan dess giltighet löper ut, om säljaren behandlar personuppgifter på grundval av köparens samtycke

1.11. Köparens rätt enligt punkt 1.10. punkterna 3 och 4 får begränsas endast om sådan begränsning följer av en särskild lag eller dess tillämpning skulle kränka köparens skydd eller kränka andras rättigheter och friheter.

1.12. Köparen har rätt att göra invändningar mot säljaren på grundval av en kostnadsfri skriftlig begäran

 1. behandling av hennes personuppgifter, som hon antar behandlas eller kommer att behandlas för direktmarknadsföringsändamål utan hennes samtycke, och begära att de avvecklas
 2. användningen av köparens titel, namn, efternamn och adress för direktmarknadsföring i postsystemet, eller tillhandahållande av köparens titel, namn, efternamn och adress för direktmarknadsföringsändamål.

1.13. Köparen har, på grundval av skriftlig begäran eller personligen, om ärendet inte kan skjutas upp, rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter mot behandling av personuppgifter i fall enligt 10 § mom. 3 bokstav a), e), f) eller g) ZnOOÚ genom att uttrycka legitima skäl eller genom att tillhandahålla bevis för obehörig inblandning i dess rättigheter och lagligt skyddade intressen, som skadas eller kan komma att skadas av sådan behandling av personuppgifter; om detta inte hindras av lagliga skäl och det är bevisat att köparens invändning är befogad, är säljaren skyldig att utan onödigt dröjsmål spärra och förstöra de personuppgifter, vars behandling köparen motsatte sig, så snart omständigheterna tillåter.

1.14. På skriftlig begäran eller personligen, om ärendet inte kan skjutas upp, har köparen rätt att när som helst invända mot säljaren och inte underkasta sig säljarens beslut, vilket skulle få rättsverkningar eller betydande inverkan, om ett sådant beslut är utfärdas enbart på grundval av automatiserad behandling av hans personuppgifter. Köparen har rätt att begära att säljaren omprövar det meddelade beslutet med en annan metod än den automatiserade behandlingsformen, medan säljaren är skyldig att efterkomma köparens begäran, så att den avgörande rollen vid prövningen av beslutet kommer att spela en auktoriserad person; säljaren informerar köparen om undersökningsmetoden och resultatet av fyndet inom perioden enligt punkt 1.21. Köparen har inte denna rätt endast om det föreskrivs i en särskild lag, som föreskriver åtgärder för att skydda köparens legitima intressen, eller om säljaren i pre-kontraktuella förhållanden eller under existensen av avtalsrelationer har fattat ett beslut att följa med köparens begäran, eller så har avtalet vidtagit andra lämpliga åtgärder för att tillvarata köparens berättigade intressen.

1.15. Om köparen utnyttjar sin rätt

 1. skriftligen och av innehållet i hennes ansökan följer att hon utövar sin rätt, ska ansökan anses ingiven enligt denna lag; begäran som lämnats in via e-post eller så kommer köparen att leverera skriftligen senast tre dagar från det datum då den skickades
 2. personligen muntligen i protokollet, av vilket det ska framgå vem som utövat rätten, vad han hävdar och när och vem som gjort protokollet, hans underskrift och köparens underskrift; säljaren är skyldig att överlämna kopia av anteckningen till köparen
 3. i fråga om en förmedlare enligt punkt 1 eller 2 i detta stycke, är denne skyldig att utan onödigt dröjsmål vidarebefordra denna begäran eller registrering till säljaren

1.16. Om köparen misstänker att hans personuppgifter behandlas på ett omotiverat sätt kan han lämna ett förslag till Slovakiens byrå för skydd av personuppgifter om att inleda ett förfarande om skydd av personuppgifter.

1.17. Om Köparen inte har full rättskapacitet kan hans rättigheter utövas av ett juridiskt ombud.

1.18. Om köparen inte är vid liv kan hennes rättigheter enligt denna lag utövas av en närstående.

1.19. Köparens begäran enligt punkt 1.9., 1.10. 1 /, 3 / till 6 och punkt 1.12. till 1.14. utrustat av säljaren utan kostnad.

1.20. Köparens begäran enligt punkt 1.10. 2 / skall tillhandahållas av säljaren kostnadsfritt utom mot betalning med det belopp som inte får överstiga beloppet av avsiktligt nedlagda materialkostnader förknippade med kopiering, tillhandahållande av tekniska medier och utsändande av information till köparen, om inte annat följer av särskild lag. .

1.21. Säljaren är skyldig att behandla Köparens begäran skriftligen i enlighet med punkt 1.19. och 1,20. senast 30 dagar från dagen för mottagandet av begäran.

1.22. Begränsning av köparens rättigheter enligt avsnitt 1.11. Säljaren ska underrätta köparen och Slovakiens byrå för skydd av personuppgifter skriftligen utan onödigt dröjsmål.

1,23. Säljaren förklarar att i enlighet med art. 15 § mom. 1 bokstav b) ZnOOÚ behandlar köparens personuppgifter för de ändamål som anges i punkt 1.2. dessa villkor genom följande mellanhänder: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

 1. Efter att ha skickat beställningen eller registreringen kan köparen få rapporter om erbjudanden om varor, kampanjer och tjänster från säljaren. Kunden kan avbryta sändningen när som helst efter att ha loggat in på kundcentret i sektionen "Mitt konto" och undersektionen "Mitt nyhetsbrev".
 2. Genom att kryssa i rutan innan beställningen skickas uttrycker köparen att han har läst dessa allmänna villkor, förstått deras innehåll fullt ut och att han samtycker till dem.
 3. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna köpvillkor. Skyldigheten att skriftligen meddela ändringen av allmänna köpvillkor uppfylls genom att den placeras på webbplatsen https://hk-green.cz.
 4. Förhållanden som inte regleras av dessa allmänna villkor är föremål för relevanta bestämmelser i civillagen, lag nr 22/2004 CFU om elektronisk handel och ändringslag nr 128/2002 CFU om statlig kontroll av den inre marknaden i konsumentfrågor skydd och ändring av vissa lagar, med ändring nr 284/2002 CFU i dess ändrade lydelse och lag nr 102/2014 CFU om konsumentskydd vid distansförsäljning.
 5. Alla priser i Bitcoin konverteras från priset i euro enligt Bitcoin Best Bid (BBB) ​​växelkurs som tillhandahålls av våra BitPay-partners. Alla Bitcoin-transaktioner åtföljs av en faktura som är giltig i 15 minuter. Om betalningen inte sker inom den angivna gränsen är det nödvändigt att skapa en ny faktura. Annullerade beställningar: Avbrutna beställningar kan vara berättigade till återbetalning av euro. Återbetalning kommer att utfärdas med hela beloppet av värdet av beställningen på uppdrag av Euron till bankkontot som begärts av köparen. Returnerade beställningar: Returnerade beställningar kommer att ha rätt till återbetalning av pengar i euro till ett bankkonto som begärts av köparen. Betalningsavvikelser: Skulle någon av följande situationer uppstå när du betalar för Bitcoins räkning, kommer vår kundsupport att försöka kontakta dig för att hjälpa dig att lösa situationen. Inlöst beställning: den inlösta beställningen kommer att accepteras och alla medel över det erforderliga beloppet kommer att returneras till köparen. Otillräckligt betald beställning: Beställningen annulleras och betalningen återbetalas till köparen. Sen betald beställning: Beställningen annulleras och betalningen återbetalas till köparen. I händelse av att varken LUCULLUS sro eller BitPay kan verifiera legitimiteten för Bitcoin-transaktionen, kommer beställningen att annulleras.
 6. Dessa allmänna villkor träder i kraft gentemot köparen genom att ett köpeavtal ingås

Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?

 1. För att i så stor utsträckning som möjligt kunna uppfylla dina krav, önskemål och därefter kunna möta dem enligt dina idéer och förväntningar behöver vi därför känna till dina personuppgifter. Vi använder sedan de insamlade uppgifterna för att stödja och fördjupa bästa möjliga relation mellan dig och vårt företag LUCULLUS sro För att vi ska kunna uppfylla denna avsikt så gott vi kan behöver vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter.
 2. Sättet vi försöker få denna information från dig är när vi skapar en beställning på vår hemsida. Du registreras automatiskt i vårt system. Vi har ditt namn, efternamn, fakturerings- och leveransadress, telefon och e-postkontakt. Företaget LUCULLUS sro följer gällande lagstiftning och allmänna affärsvillkor under hela denna process.

Varför behöver vi dessa uppgifter från dig?

 1. Personuppgifter används i första hand för elektronisk behandling av din beställning, för korrekt leverans av varor från din beställning, samt för mottagande, avräkning av betalningar som vi får från dig och sist men inte minst för kommunikation med dig angående din beställa. Dessa uppgifter utgör en mycket väsentlig och integrerad del av vårt arbete.
 2. För marknadsföringsändamål för vårt företag LUCULLUS sro används även dina personuppgifter, samt för att skapa olika statistik, som dock endast sammanställs för vårt företags interna avsikter. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas till tredje part, med undantag för underleverantörer och mellanhänder, utan endast de uppgifter som bidrar till det nödvändiga och framgångsrika genomförandet av din beställning och dess efterföljande leverans. LUCULLUS sro är engagerad i detta.

Hur ändrar, uppdaterar, raderar du dina personuppgifter?

 1. Våra kunder kan redigera sina personuppgifter när som helst efter att ha loggat in på sitt konto, eller i form av en skriftlig begäran, som måste skickas till vår e-postadress info@hk-green.cz. Efter denna åtgärd kommer dina personuppgifter att raderas från databasen för företaget LUCULLUS sro, som inte längre kommer att behandla dem.
 2. Om du inte längre vill få ett nyhetsbrev från vårt företag LUCULLUS sro via e-post kan du avregistrera dig kostnadsfritt genom att klicka på "avregistrera" längst ner i nyhetsbrevet.

Vad är cookies och vad betyder de för oss?

 1. ookie är en kort textfil som webbsidor du besöker skickar till din webbläsare. Företaget LUCULLUS sro använder dessa så kallade cookies för att förbättra och förenkla ditt besök på vår webbplats https://hk-green.cz. De används inte av vårt företag för att lagra din personliga information, och vi delar den inte heller med någon tredje part.
 2. Med hjälp av cookies får vi data som antalet besök på vår webbplats, det totala antalet kunder, så på så sätt får vi reda på vilken typ av varor du köper på internet och så kan vi erbjuda dig din produkt på ett rabatterat pris, t.ex. genom ett nyhetsbrev.
 3. Cookies måste vara aktiverade i din webbläsare för online shopping.