Kontakta oss info@hk-green.sk

Integritet

1.1. De avtalsslutande parterna har kommit överens om att köparen, om han är en fysisk person, är skyldig att meddela säljaren sitt namn och efternamn, adress för permanent uppehållstillstånd, inklusive postnummer, telefonnummer och e-postadress.

1.2. Köpare resp. den berörda personen (nedan kallad "köparen" eller "den berörda personen") lämnar personuppgifter till säljaren frivilligt för att fullgöra sina skyldigheter som följer av köpeavtalet och ytterligare kommunikation med honom. Utan deras bestämmelse kan säljaren inte fullgöra kontraktet med köparen och därför kommer det inte att vara möjligt att sluta det med köparen. Syftet med behandlingen av dessa personuppgifter är att utfärda ett skattedokument, förhandsavtal, köparidentifiering, orderbekräftelse via telefon eller e-post, leverans av varor, registrering i webbutiken hk-green.sk, genomförande av marknadsaktiviteter , information om nyheter och specialerbjudanden.

1.3. Säljaren behandlar personuppgifterna för de berörda personerna i marknadsföringssyfte på grundval av deras begäran eller. samtycke från den berörda personen i enlighet med lag nr. Nej. 18/2018 Coll. NR SR. Den drabbade personen uttrycker sitt samtycke till behandling av personuppgifter för detta ändamål när han beställer varor via hk-green.sk webbutik, vid registrering i hk-green.sk webbutik eller på annat lämpligt sätt. Den drabbade personen samtycker till genom att kryssa i lämplig ruta innan han skickar ordern eller vid registrering i webbutiken hk-green.sk, att säljaren behandlar och lagrar sina personuppgifter i intervallet namn, efternamn, e-postadress i säljarens aktiviteter relaterade till att skicka information om nyheter och aktierbjudanden och behandla dem i sitt marknadsinformationssystem. Köparen ger Säljaren detta samtycke under en bestämd period tills syftet med behandlingen av Köparens personuppgifter är uppfyllt.

1.4. Genom att skicka ordern till säljaren förklarar köparen ärligt att han ger sitt samtycke i enlighet med art. 11 § par. 1 i lag nr. 122/2013 Coll. Om skydd av personuppgifter, med ändringar (nedan kallade "ZnOOÚ"), så att säljaren behandlar och lagrar sina personuppgifter i den utsträckning som anges i punkt 1.1. för de syften som anges i punkt 1.2. Säljaren förbinder sig att hantera och avyttra köparens personuppgifter i enlighet med gällande lagstadgade regler i Slovakien. Efter att ha uppfyllt syftet med behandlingen ska säljaren omedelbart säkerställa likvidation av köparens personuppgifter i enlighet med art. 17 § par. 1 ZnOOÚ. Köparen kan när som helst skriftligen återkalla samtycket till behandlingen av personuppgifter. Samtycket upphör att gälla inom 1 månad från det att köparen återkallat sitt samtycke till säljaren.

1.5. Köparen har rätt och möjlighet att uppdatera personuppgifter direkt i onlineläget på webbutikens webbplats, i kundavsnittet, direkt efter inloggning.

1.6. Säljaren förklarar att i enlighet med art. 6 § par. 2 bokstäver c) ZnOOÚ kommer att samla in personuppgifter uteslutande för det ändamål som anges i punkt 1.2. dessa allmänna villkor.

1.7. Säljaren förklarar att i enlighet med art. 6 § par. 2 bokstäver e) ZnOOÚ ska se till att personuppgifter behandlas och används uteslutande på ett sätt som är lämpligt för det ändamål för vilket de samlades in.

1.8. Säljaren förklarar att i enlighet med bestämmelserna i 6 § par. 2 bokstäver i) ZnOOÚ kommer att behandla personuppgifter i enlighet med god moral och agera på ett sätt som inte motsäger eller kringgår ZnOOÚ eller andra allmänt bindande lagregler.

1.9. Köparen har rätt att begära av säljaren på skriftlig begäran

 • bekräftelse på om personuppgifter om honom behandlas eller inte
 • i en allmänt begriplig form, information om behandling av personuppgifter i informationssystemet i den omfattning:

a) säljarens och säljarens företrädares identitetsuppgifter, om de utsetts,

b) mellanhandens identitet. detta gäller inte om säljaren inte fortsätter i enlighet med § 8 ZnOOÚ vid inhämtning av personuppgifter,

c) syftet med behandlingen av personuppgifter,

d) en förteckning över personuppgifter eller omfattningen av personuppgifter enligt 10 § par. 4, första meningen ZnOOÚ a

e) ytterligare information som, med beaktande av alla omständigheter och villkor för behandling av personuppgifter, är nödvändig för köparen att garantera sina rättigheter och rättsligt skyddade intressen, särskilt: - instruktion om frivillighet eller skyldighet att lämna den begärda personliga data; om säljaren erhåller köparens personuppgifter på grundval av köparens samtycke enligt § 11 ZnOOÚ, ska han också meddela samtyckeets giltighetstid och om köparens skyldighet att lämna personuppgifter härrör från en direkt verkställbar juridiskt bindande handling av Europeiska unionen, ett internationellt avtal genom vilket Slovakien är bunden eller, säljaren meddelar köparen om den rättsliga grund som ålägger honom denna skyldighet och meddelar honom konsekvenserna av vägran att lämna personuppgifter,

 • krets av mottagare, om det förväntas eller är uppenbart att personuppgifter kommer att göras tillgängliga för dem
 • tredje part om det förväntas eller är uppenbart att personuppgifter kommer att lämnas till dem
 • form av utlämnande om personuppgifter ska lämnas ut
 • tredjeland där överföring av personuppgifter till dessa länder planeras eller sannolikt kommer att ske

1.10. Vid beslut enligt punkt 1.14. köparen har rätt att bekanta sig med proceduren för bearbetning och utvärdering av operationer:

 1. i en allmänt begriplig form, exakt information om källan från vilken den fick sina personuppgifter för behandling
 2. en lista över hennes personuppgifter som är föremål för behandlingen i en allmänt begriplig form
 3. rättelse eller bortskaffande av dina felaktiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter som är föremål för behandling
 4. förstörelse av hennes personuppgifter vars syfte med behandlingen har upphört; om officiella dokument som innehåller personuppgifter behandlas kan de begära att de skickas tillbaka
 5. likvidation av hennes personuppgifter, som är föremål för behandling, om det har skett en överträdelse av lagen
 6. blockering av hennes personuppgifter på grund av återkallandet av samtycket före dess giltighetstid, om säljaren behandlar personuppgifter på grundval av köparens samtycke

1.11. Köparens rätt enligt punkt 1.10. punkterna 3 och 4 får begränsas endast om en sådan begränsning beror på en särskild lag eller dess tillämpning skulle kränka köparens skydd eller kränka andras rättigheter och friheter.

1.12. Köparen har rätt att invända mot säljaren på grundval av en gratis skriftlig begäran

 1. behandling av hennes personuppgifter som hon antar är eller kommer att behandlas för direktmarknadsföring utan hennes samtycke och begära att de förstörs
 2. användningen av köparens titel, namn, efternamn och adress för direktmarknadsföring i postsystemet, eller tillhandahållande av titel, namn, efternamn och adress för köparen för direktmarknadsföring.

1.13. Köparen har på grundval av en skriftlig begäran eller personligen, om ärendet inte kan skjutas upp, rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter mot behandling av personuppgifter i fall enligt 10 § st. 3 bokstäver a), e), f) eller g) ZnOOÚ genom att uttrycka legitima skäl eller genom att tillhandahålla bevis för obehörigt ingrepp i dess rättigheter och juridiskt skyddade intressen, som kan eller kan komma att skadas av sådan behandling av personuppgifter; om detta inte hindras av juridiska skäl och det är bevisat att köparens invändning är berättigad, är säljaren skyldig att blockera och förstöra de personuppgifter, vars behandling köparen motsatte sig, utan onödigt dröjsmål så snart omständigheterna tillåter det.

1.14. På skriftlig begäran eller personligen, om saken inte kan skjutas upp, har köparen rätt att när som helst invända mot säljaren och inte underkasta sig säljarens beslut, vilket skulle få rättsverkningar eller betydande inverkan, om ett sådant beslut är uteslutande uteslutande på grundval av automatisk behandling av hans personuppgifter. Köparen har rätt att be säljaren att granska det utfärdade beslutet med en annan metod än den automatiska bearbetningsformen, medan säljaren är skyldig att följa köparens begäran, så att den avgörande rollen för att granska beslutet kommer att spela en auktoriserad person; säljaren informerar köparen om undersökningsmetoden och resultatet av fyndet inom perioden enligt punkt 1.21. Köparen har inte denna rätt endast om det föreskrivs i en särskild lag, som föreskriver åtgärder för att skydda köparens berättigade intressen, eller om säljaren fattade ett beslut att följa i förhandsavtal eller under förekomsten av avtalsförhållanden med köparens begäran, eller om säljaren har kontraktet vidtagit andra lämpliga åtgärder för att värna köparens berättigade intressen.

1.15. Om köparen utövar sin rätt

 1. skriftligen och av innehållet i hennes ansökan följer att han utövar sin rätt, ansökan ska anses ha lämnats in enligt denna lag; begäran som skickas via e-post eller köparen kommer att leverera skriftligen senast tre dagar från det att den skickades
 2. personligen muntligt i protokollet, från vilket det måste framgå vem som utnyttjade rätten, vad han kräver och när och vem som gjorde protokollet, hans underskrift och köparens underskrift; säljaren är skyldig att överlämna en kopia av posten till köparen
 3. med en mellanhand enligt punkt 1 eller 2 i denna punkt är den senare skyldig att utan onödigt dröjsmål lämna denna begäran eller registrering till säljaren.

1.16. Om köparen misstänker att hans personuppgifter behandlas omotiverat kan han lämna ett förslag till Slovakien för byrån för personuppgiftsskydd för att inleda förfaranden om skydd av personuppgifter.

1.17. Om köparen inte har full juridisk kapacitet kan hans rättigheter utövas av ett juridiskt ombud.

1.18. Om köparen inte lever kan hennes rättigheter enligt denna lag utövas av en nära person.

1.19. Köparens begäran enligt punkt 1.9., 1.10. 1 /, 3 / till 6 och punkt 1.12. till 1.14. utrustad av säljaren gratis.

1,20. Köparens begäran enligt punkt 1.10. 2 / ska tillhandahållas av säljaren kostnadsfritt, med undantag för betalning med det belopp som inte får överstiga beloppet för avsiktligt uppkomna materialkostnader i samband med kopiering, tillhandahållande av tekniska medier och överföring av information till köparen, om inte en särskild lag föreskriver något annat .

1.21. Säljaren är skyldig att behandla köparens begäran skriftligen i enlighet med punkterna 1.19. och 1,20. senast 30 dagar från mottagandet av begäran.

1.22. Begränsning av köparens rättigheter enligt avsnitt 1.11. säljaren ska utan onödigt dröjsmål underrätta köparen och Slovakiens kontor för personuppgiftsskydd skriftligen.

1.23. Säljaren förklarar att i enlighet med art. 15 § par. 1 bokstav b) ZnOOÚ behandlar köparens personuppgifter för de ändamål som anges i punkt 1.2. dessa villkor genom följande mellanhänder: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

 1. Efter att ha skickat beställningen eller registreringen kan köparen få rapporter om säljerbjudanden, erbjudanden och tjänster. Kunden kan avbryta sändningen när som helst efter att ha loggat in på kundcentret i avsnittet "Mitt konto" och underavsnittet "Mitt nyhetsbrev".
 2. Genom att kryssa i rutan innan han skickar beställningen indikerar köparen att han har läst dessa allmänna villkor, fullt ut har förstått deras innehåll och att han håller med dem.
 3. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna köpvillkor. Skyldigheten att skriftligen meddela ändringen av de allmänna köpvillkoren uppfylls genom att placera den på webbplatsen https://hk-green.cz.
 4. De relevanta bestämmelserna i civillagen, lag nr. 22/2004 Coll. Om elektronisk handel och om ändring av lag nr. 128/2002 Coll. Om statlig kontroll av den inre marknaden i frågor om konsumentskydd och om ändring av vissa rättsakter som ändrats genom lag nr. 284/2002 Coll., Med ändringar, och lag nr. 102/2014 Coll. Om konsumentskydd vid distansförsäljning.
 5. Alla priser i Bitcoin omvandlas från priset i euro enligt Bitcoin Best Bid (BBB) ​​växelkurs från vår BitPay -partner. Alla Bitcoin -transaktioner åtföljs av en faktura som är giltig i 15 minuter. Om betalningen inte görs inom den angivna gränsen är det nödvändigt att skapa en ny faktura. Avbrutna beställningar: Avbrutna beställningar kan vara berättigade till återbetalning av euro. Återbetalningen kommer att utfärdas i hela beloppet av orderns värde i euro till bankkontot enligt köparens begäran. Returnerade order: Returerade order har rätt till återbetalning av medel i euro till ett bankkonto enligt köparens krav. Betalningsanomalier: Skulle någon av följande Bitcoin -betalningssituationer inträffa, försöker vår kundsupport kontakta dig för att lösa situationen. Överbetald beställning: den överbetalda ordern accepteras och alla medel som överstiger det erforderliga beloppet kommer att returneras till köparen. Otillräckligt betald order: Beställningen annulleras och betalningen returneras till köparen. Försenad betalning: Beställningen annulleras och betalningen returneras till köparen. Om varken Lucullus sro eller BitPay kan verifiera Bitcoin -transaktionens legitimitet, kommer beställningen att annulleras.
 6. Dessa allmänna villkor gäller mot köparen genom att ingå ett köpeavtal

Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?

 1. För att vi ska kunna uppfylla dina krav, önskemål och följaktligen för att kunna uppfylla dem enligt dina idéer och förväntningar, behöver vi därför känna till dina personuppgifter. Vi använder sedan de insamlade uppgifterna för att stödja och fördjupa de bästa möjliga relationerna mellan dig och vårt företag Lucullus sro För att vi ska lyckas uppfylla vår avsikt så gott vi kan behöver vi ditt samtycke till behandling av personuppgifter.
 2. Sättet vi försöker få denna information från dig är när du skapar en beställning på vår webbplats. Du registreras automatiskt i vårt system. Vi har ditt namn, efternamn, fakturerings- och leveransadress, telefon och e-postkontakt. Företaget Lucullus sro följer gällande lagstiftning och allmänna affärsvillkor under hela processen.

Varför behöver vi denna data från dig?

 1. Personuppgifter används främst för elektronisk behandling av din beställning, för korrekt leverans av varor från din beställning, liksom för mottagande, betalning av betalningar som vi får från dig och sist men inte minst för kommunikation med dig angående din beställa. Dessa uppgifter utgör en mycket viktig och oskiljaktig del av vårt arbete.
 2. För marknadsföringsändamål för vårt företag Lucullus sro används dina personuppgifter också, liksom för att skapa olika statistik, som dock bara sammanställs för vårt företags interna ändamål. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas till tredje part, med undantag för underleverantörer och mellanhänder, utan endast de uppgifter som bidrar till det nödvändiga och framgångsrika genomförandet av din beställning och dess efterföljande leverans. Lucullus sro är engagerad i detta.

Hur man ändrar, uppdaterar, raderar dina persondata?

 1. Våra kunder kan redigera sina personuppgifter när som helst efter att de har loggat in på sitt konto, eller i form av en skriftlig begäran, som måste skickas till vår e-postadress info@hk-green.cz. Efter denna operation raderas dina personuppgifter därefter från databasen för företaget Lucullus sro, som inte längre kommer att behandla dem.
 2. Om du inte längre vill få ett nyhetsbrev från vårt företag Lucullus sro via e-post kan du avregistrera dig gratis genom att klicka på "avregistrera" längst ner i nyhetsbrevet.

Vad är cookies och vad betyder de för oss?

 1. ookie är en kort textfil som skickas till webbläsaren av en besökt webbsida. Företaget Lucullus sro använder dessa sk Cookies för att förbättra och förenkla ditt besök på vår webbplats https://hk-green.cz. De används inte av vårt företag för att lagra din personliga information, inte heller delar vi dem med en tredje part.
 2. Med hjälp av cookies får vi uppgifter som antalet besök på vår webbplats, det totala antalet kunder, så på så sätt får vi reda på vilken typ av varor du köper på Internet och så kan vi erbjuda dig din produkt med rabatterade priser pris, t.ex. Använda ett nyhetsbrev.
 3. Cookies måste vara aktiverade i din webbläsare för onlineshopping.